Algemene voorwaarden

Casa4 Ondernemen in Kinderopvang (hierna: Casa4) is een vennootschap onder firma met als doel het adviseren en ondersteunen van organisaties in de welzijnssector. Casa4 is gevestigd in Nijmegen en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51875330.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Casa4, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever van Casa4 wordt uitdrukkelijk van
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Casa4, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Werknemers en vennoten werkzaam ten behoeve van Casa4 kunnen niet door de opdrachtgever worden aangesproken.
 3. Casa4 zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De prestaties van Casa4 zijn te allen tijde een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 4. Digitale communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever stemt in met digitale communicatie en beseft dat deze niet 100% veilig is. Casa4 is niet aansprakelijk indien digitale communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitgesloten de toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.
 5. Casa4 is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Casa4 is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Casa4 te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Casa4 voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.
 6. Verstrekte opdrachten worden door Casa4 uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van door Casa4 gegeven adviezen en/of opgestelde (beleids)stukken, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 7. De overeengekomen prijs kan door Casa4 op ieder moment eenzijdig verhoogd worden indien de verhoging voortvloeit uit wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
  In geval van verzuim is de opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
 9. In geval van automatische incasso mag Casa4 haar dienstverlening opschorten of de overeenkomst opzeggen zonder in achtneming van een opzegtermijn, naar keuze van Casa4, zodra deze incasso tweemaal is gestorneerd vanwege onvoldoende saldo.
 10. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid van Casa4 leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Casa4 gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Casa4 onder die verzekering draagt. Indien onverhoopt geen dekking bestaat op grond van een aansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Casa4 in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat overeenkomt met zesmaal de maandelijkse abonnementskosten of het honorarium over de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade (o.a. gederfde winst, gemiste inkomsten of besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) is in alle gevallen uitgesloten.
 11. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart na één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 12. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of vennoten van Casa4 of personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten, is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 13. Opzegging van de overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. In geval van een overeengekomen bepaalde tijd of een overeenkomen vaste prijs, leidt (tussentijdse) opzegging door opdrachtgever niet tot restitutie van enig bedrag.
 14. Casa4 is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals nader toegelicht in de op de website van Casa4 gepubliceerde privacyverklaring.
 15. Casa4 kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht wijzigen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de opdrachtgever.
 16. Op de rechtsverhouding tussen Casa4 en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit een opdracht, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.