Visie


Casa4Kidsz! werkt vanuit de overtuiging dat jonge kinderen competent, krachtig en intelligent zijn. We stellen ze centraal, iedere dag en altijd. Ze mogen helemaal kind zijn. We leggen de nadruk op wat ieder individueel kind kan. Dat is zoveel meer dan soms wordt gedacht. 


Pedagogische visie en beleid

Casa4Kidsz! helpt je kind zijn eigen mogelijkheden in zijn eigen tempo te ontdekken en te ontwikkelen. Door stimulerend en zonder oordeel te begeleiden bij hun spel groeien kinderen al heel jong naar een eigen identiteit die een stevige bodem vormt voor een sterk basisvertrouwen. Zo kunnen ze al jong gemakkelijk bewegen in hun eigen wereld en liefdevol verbinding hebben met zichzelf en anderen in onze multiculturele maatschappij. We stimuleren kinderen door bewust, vol aandacht en met liefde contact te maken en ons neutraal, evenwichtig en professioneel te richten op alle ontwikkelingsaspecten van het kind. Voor een prettige en transparante wisselwerking communiceren we op dezelfde wijze met ouder(s) en medewerker(s). Dit werkt positief versterkend voor iedereen.  

Inspiratie

Casa4Kidsz! laat zich bij haar visie onder andere inspireren door pedagoge Emmi Pikler (1902 – Oostenrijk) en pedagoog Loris Malaguzzi (1920 – Italië). Beide pedagogen gaan bij de ontwikkeling van jonge kinderen uit van ontwikkelmogelijkheden die zij van nature al hebben. 

Geef kinderen ruimte, vertrouw op hun mogelijkheden en zelfstandige activiteit,
bied hen een eigen leerpad en ondersteun ze daarin.
Kinderen hebben alles in zich om zich volledig te kunnen ontwikkelen en hun identiteit te vormen.
De volwassen omgeving kan de randvoorwaarden scheppen om een succesvolle ontwikkeling mogelijk te maken.

De pedagogische visie en het daaruit voortvloeiende beleid van Casa4Kidsz! berusten op 4 pijlers (ofwel RRIN):

  • een Respectvolle benadering naar elkaar
  • een Ruimtelijke benadering – fysiek en psychisch
  • een Individuele benadering
  • een Neutrale benadering – zonder oordeel 

Kinderen worden respectvol, ruimtelijk, individueel, neutraal en zonder oordeel liefdevol benaderd tijdens hun ontwikkeling, die aansluit bij hun eigen tempo en belevingswereld.

Basisvertrouwen

Een eigen identiteit en vertrouwen liggen aan de basis van een gezonde ontwikkeling. Kinderen floreren als zij kunnen vertrouwen op zichzelf. En omgekeerd geldt ook dat ze goed in hun velletje zitten als ze hun directe omgeving kunnen vertrouwen. Bijzonder is dat 70% van het basisvertrouwen bij de geboorte al aanwezig is; de overige 30% volgt in de ontwikkeling na de geboorte. Wij onderscheiden 7 levensbehoeften om dit resterende deel van hun basisvertrouwen succesvol te kunnen ontwikkelen: liefde – trots – veiligheid – mijn lijf – ik groei – ik ben mezelf – ik weet. Casa4Kidsz! creëert een fijne omgeving waarin aan al deze levensbehoeften voldaan wordt, zodat je kind in zijn eigen ontwikkeling lekker zichzelf kan zijn.

Veilig hechten

Zodra kinderen in hun dagelijkse relatie met onze medewerkers hun basisvertrouwen hebben opgebouwd en zich aan hen hechten, voelen zij zich veilig. Zij voelen warmte, geborgenheid, betrokkenheid en vrijheid. Die veiligheid hebben ze nodig en is zelfs essentieel om zich vrij en zelfstandig te kunnen bewegen, te spelen, te ontdekken en te groeien. Om van top tot teen kind te zijn.

Even wennen

Kinderen hebben meestal even tijd nodig om te wennen. Alles is anders… een andere plek, andere gezichten, andere geluiden, ander speelgoed, samen spelen, samen eten, samen delen… Best veel als je klein bent. Wennen is voor ieder kind anders. Casa4Kidsz! geeft daar alle ruimte voor. In de praktijk hebben kinderen één of twee wenmomenten nodig als zij voor het eerst in de kinderdagopvang komen. De overgang naar een andere stamgroep wordt stapsgewijs gedaan door kinderen spelenderwijs mee te laten doen in de nieuwe groep. Welke stap ze ook maken: wij kijken altijd wat het kind nodig heeft. Duurt het wat langer? Dan nemen we daar de tijd voor. 

Verzorging: lichamelijk en emotioneel veilig

Goede verzorging is essentieel voor het lichamelijke en emotionele welzijn van alle kinderen. Wij willen hen op die momenten een veilig en geborgen gevoel geven. Voor de jongste kinderen doen we dat met fijne contactmomenten. Een luiertje verschonen of handjes en gezichtje wassen gaat gepaard met knuffelen, praten, zingen, lachen en aanraken. We laten kinderen al naar gelang hun eigen ritme eten, drinken en slapen. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat een ‘eigen willetje’ geen nadelige gezondheidsgevolgen heeft. Zo zien we blije kleintjes die zich lichamelijk en emotioneel goed en veilig voelen. Waar ook de ouders blij mee zijn. 

Waar kinderen bewegen en spelen is er altijd kans dat het zich eens pijn doet. Of ze klein zijn of alweer wat groter. Een keertje een geschaafde knie, een bult van het stoten of een splinter in de vinger: het hoort er allemaal bij. Wij zorgen ervoor dat er geen onnodig of onaanvaardbaar gevaar is en tegelijk leren we hen om te gaan met kleine risico’s. Ook dat is ontwikkelen en groeien: door zelf te ervaren en de volgende keer iets niet of voorzichtiger doen. 

Casa4Kidsz! volgt onder andere de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid ten aanzien van gezondheidsrisico’s in een kinderdagopvang en naschoolse opvang. 

Emotie en gevoel uiten

Op een kinderdag komen er heel wat emoties en gevoelens voorbij. Ze hebben plezier, verwonderen zich, ontdekken iets nieuws, worden boos, trappelen van ongeduld, zijn trots, worden teleurgesteld, zijn soms jaloers en hebben wel eens verdriet. De kinderen krijgen alle ruimte voor het uiten van hun gevoelens en emoties. Wij gaan hier op een positieve betrokken manier mee om, leren hen ermee omgaan en geven als dat nodig is respectvol grenzen aan. 

Veiligheid en gezondheid

Klimmen, slingeren, hangen, glijden: kinderen houden ervan. Goed voor hun motoriek, balans, coördinatie en lichaamsbewustzijn. Tijdens spelen en bewegen is het altijd mogelijk dat kinderen – thuis of van huis – zich een keer bezeren, een gat in hun broek vallen en een knie schaven, gestoken worden door een insect, een splinter krijgen in hun vinger… Het hoort er allemaal bij. Niet fijn maar ook niet altijd te vermijden. Er zijn altijd kleine risico’s. Hoe wij daarmee omgaan? Vanzelfsprekend bieden wij opvang die zo veilig mogelijk is. Ongelukken of ziekte ontstaan door bijvoorbeeld ondeugdelijk speelmateriaal of onhygiënische situaties willen wij natuurlijk voorkomen. Wij realiseren ons tegelijkertijd ook dat overbescherming averechts kan werken. Daarom leren wij de kinderen op een verantwoorde gezonde wijze om te gaan met aanvaardbare risico’s. Daarmee bouwen ze onder andere zelfvertrouwen op, ze vergroten hun onafhankelijkheid, ze durven uitdagingen aan te gaan, leren risico’s in te schatten en kunnen socialer handelen. We maken afspraken met de kinderen om risicovolle spelsituaties en activiteiten veilig te houden en om op een goede manier met speelgoed en gereedschap om te gaan.

Ook gezondheidsrisico’s willen wij beperken door afspraken met de kinderen te maken. Handen wassen na toiletbezoek of een hand voor de mond bij niezen of hoesten zijn hiervan voorbeelden.